Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

SteStra s.r.o.
Starobělská 62
Ostrava
tel: +420 731 064 327
napište nám

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


Reklamační podmínky
Reklamační protokol

K reklamaci si prosím stáhněte reklamační protokol a zašlete součastně se zbožím  .REKLAMACNI_PROTOKOL.pdf

Odstoupení od smlouvy, reklamace :

Odstoupit musíte písemně
V případě nákupů v e-shopu máte právo na odstoupení od smlouvy. Pokud chcete zboží prodejci takto vrátit, musíte e-shopu jasně oznámit, že využíváte svého práva na odstoupení.Stačí i poslat e-mail na obchod@autodilykatka.cz s informacemi (číslo faktury, jméno, příjmení, kontakt) a my Vás bude kontaktovat. Děkujeme za pochopení .

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. Kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Cena výroby původního obalu je 500-3000Kč. Ve lhůtě patnácti dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží , nejpozději do třiceti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím,který je uveden ve formuláři Odstoupení od smlouvy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Odstoupit musíte písemně
V případě nákupů v e-shopu máte právo na odstoupení od smlouvy. Pokud chcete zboží prodejci takto vrátit, musíte e-shopu jasně oznámit, že využíváte svého práva na odstoupení. Stačí i poslat e-mail na adresu obchod@autodilykatka.cz s informacemi (číslo faktury,jméno, příjmení, kontakt) a my Vás bude kontaktovat. Děkujeme za pochopení 

Zákonné termíny jsou jednoduché. Obchodníkovi oznamte, že odstupujete od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pak máte dalších 14 dnů na to, abyste odeslali zboží zpátky. Oba kroky lze spojit dohromady, tedy poslat balík se zbožím a oznámením o odstoupení. Rozhodně nedělejte to, že zboží jenom pošlete zpátky bez komunikace a součinnosti z vaší strany.


Práva a povinnosti – jakost,vady Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady,včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). V případě,že kupující žádá vrátit peníze na poukázku, bude mu přiúčtováná částka 50Kč, jako poplatek za platbu na poukázku.
Ochrana osobních údajů Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. Naše registrační číslo 00070839 / 001 na Registru Ochrany osobních údajů si můžete ověřit na : http://www.uoou.cz/
Ostatní ustanovení Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů platných v ČR. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.Zpracování údajů je zároveň  dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).  Zpracování údajů se potvrzuje v ukončení objednávky.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 21.5.2018 do doby vydání nových obchodních podmínek. Pokud jste fyzická nebo právnická osoba s IČO , tak se řídí obchodní podmínky pro firmy obchodním zákoníkem.


GDPR :

Společnost SteStra s.r.o, se sídlem Starobělská 2605/62, IČ 26783339, zapsaná u Krajského . soudu v Ostravě., oddíl C, vložka 26213. (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
jméno, příjmeníe-mailovou adresutelefonní čísloadresu/sídloVýše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
Zpracování osobních údajů je prováděno SteStra s.r.o tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České BudějoviceOsobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@autodilykatka.cz
Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.autodilykatka.cz , užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkáchzákladní funkčnosti webových stránek
Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USAVezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Odkazy :

Obchodní podmínky : https://1338866679.eshop-rychle.cz/obchodni-podminky-eshopu

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zobrazování marketingových nabídek :  https://1338866679.eshop-rychle.cz/osobni-udaje-remarketing

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu : https://1338866679.eshop-rychle.cz/osobni-udaje-registrace

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely rozesílky e-mailových obchodních sdělení : https://1338866679.eshop-rychle.cz/osobni-udaje-newsletter

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely použití funkce Hlídací pes : https://1338866679.eshop-rychle.cz/osobni-udaje-hlidaci-pes

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zaslání dotazníku zákaznické spokojenosti : https://1338866679.eshop-rychle.cz/osobni-udaje-heureka

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely diskuzních příspěvků a komentářů :  https://1338866679.eshop-rychle.cz/osobni-udaje-diskuze

Ochrana osobních údajů e-shopu - https://1338866679.eshop-rychle.cz/osobni-udaje-informacni-povinnost

PPL dopravce a GDPR : https://www.ppl.cz/main2.aspx?cls=art&art_id=650


V Ostravě 21.5.2018 SteStra s.r.o  www.autodilykatka.cz